عمران برتر

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در هر گرایش در سال 89 کارشناسی ارشد عمران
نویسنده : صائب قیصرنژاد - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۸
 

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در هر گرایش در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است:

1- گرایش سازه

جدول 1: ظرفیت پذیرش در گرایش سازه در دانشگاه دولتی

برای دیدن ظرفیت دانشگاههای دولتی کارشناسی ارشد عمران به ادامه مطلب مراجعه شود


- گرایش سازه

جدول 1: ظرفیت پذیرش در گرایش سازه در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

بین الملل

آموزش محور

روزانه

شبانه

پیام نور

اراک

4

1

           

5

ارومیه

12

2

           

14

اصفهان

5

       

1

   

6

بوعلی سینا – همدان

3

3

           

6

بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین

6

6

       

4

 

16

تبریز

8

4

           

12

تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

5

5

           

10

تربیت دبیر شهید رجایی

10

3

           

13

تربیت مدرس

10

             

10

تربیت معلم آذربایجان- تبریز

12

             

12

تربیت معلم تهران

6

4

           

10

تفرش

4

4

           

8

تهران

14

7

           

21

خلیج فارس بوشهر

5

             

5

رازی کرمانشاه

10

6

           

16

زنجان

11

4

           

15

سمنان

14

7

           

21

سیستان و بلوچستان – زاهدان

12

2

   

30

2

2

 

48

شهید باهنر کرمان

12

13

           

25

شهید چمران اهواز

4

3

           

7

شیراز

7

1

           

8

صنعتی ارومیه

4

             

4

صنعتی اصفهان

14

             

14

صنعتی امیر کبیر

8

4

           

12

صنعتی بابل

8

8

           

16

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

17

5

       

5

 

27

صنعتی سهند تبریز

10

             

10

صنعتی شاهرود

10

7

           

17

صنعتی شریف

28

7

   

8

     

43

علم و صنعت ایران

17

             

17

فردوسی مشهد

16

8

           

24

کردستان

9

             

9

گیلان – رشت

14

5

   

10

     

29

محقق اردبیلی- اردبیل

16

             

16

ملایر

6

4

           

10

هرمزگان- بندرعباس

5

2

           

7

یاسوج

5

3

           

8

یزد

9

4

           

13

علم و فرهنگ – تهران

     

15

       

15

موسسه غیر انتفاعی پردیسان- فرید و نکنار

     

15

       

15

موسسه غیر انتفاعی مازندران- آمل

     

15

       

15

جمع کل

370

132

 

45

48

3

11

 

609

جدول 2: ظرفیت پذیرش در گرایش سازه در دانشگاه آزاد اسلامی

واحددانشگاه

ظرفیت پذیرش

اهر

15

تبریز

15

مشهد

15

ملایر

15

بندر عباس

15

بوشهر

15

تاکستان

15

تهران جنوب

15

تهران مرکزی

15

دزفول

15

زاهدان

15

شبستر

15

علوم وتحقیقات فارس

15

کرمان

15

مراغه

15

مهاباد

15

نجف آباد (تحت واحد علوم و تحقیقات)

15

یزد

15

جمع

285

الف: مهندسی خطوط راه آهن

جدول 3: ظرفیت پذیرش در مهندسی خطوط راه آهن در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

علم و صنعت ایران

20

       

20

جمع

20

       

20

ب: پدافند غیر عامل

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در پدافند غیر عامل (کد گرایش سازه) در دانشگاه دولتی در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است

جدول 4: ظرفیت پذیرش در پدافند غیر عامل در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

صنعتی مالک اشتر

18

8

     

26

جمع کل

18

8

     

26

ج: مهندسی محیط زیست

جدول 5: ظرفیت پذیرش در مهندسی محیط زیست در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

تهران- دانشکده محیط زیست

38

33

     

71

جمع کل

38

33

     

71

د: ایمنی، بهداشت و محیط زیست

جدول 6: ظرفیت پذیرش در ایمنی، بهداشت و محیط زیست در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

صنعتی مالک اشتر

18

8

     

26

جمع کل

18

8

     

26

2- گرایش محیط زیست

جدول 7: ظرفیت پذیرش در گرایش محیط زیست در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

روزانه

شبانه

بیرجند

6

         

6

تربیت مدرس

10

         

10

تربیت معلم تهران

4

2

       

6

تهران

3

2

       

5

شهید چمران اهواز

7

         

7

شیراز

7

1

       

8

صنعتی اصفهان

6

         

6

صنعتی امیر کبیر

8

4

       

12

صنعتی بابل

2

2

       

4

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

15

3

     

4

22

صنعتی شریف

7

4

   

2

 

13

علم و صنعت ایران

8

         

8

فردوسی مشهد

4

2

       

6

جمع کل

87

20

   

2

4

113

این گرایش در دانشگاه آزاد پذیرش ندارد.

3- گرایش زلزله

جدول 8: ظرفیت پذیرش در گرایش زلزله در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

روزانه

شبانه

ارومیه

6

2

       

8

تبریز

6

2

       

8

تربیت دبیر شهید رجایی

10

3

       

13

تربیت مدرس

8

         

8

تربیت معلم تهران

6

4

     

15

25

تهران

11

6

       

17

سمنان

3

3

       

6

صنعت آب وبرق شهید عباسپور – تهران

8

         

8

صنعتی امیر کبیر

6

4

       

10

صنعتی بابل

2

2

       

4

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

12

3

   

3

 

18

صنعتی شریف

17

4

       

21

صنعتی شیراز

9

         

9

علم وصنعت ایران

17

         

17

کردستان

6

         

6

محقق اردبیلی – اردبیل

16

         

16

پژوهشکده ساختمان و مسکن

10

         

10

پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

15

         

15

جمع کل

168

33

   

3

15

219

جدول 9: ظرفیت پذیرش در گرایش زلزله در دانشگاه آزاد اسلامی

واحددانشگاه

ظرفیت پذیرش

بوشهر

15

شهرکرد

15

علوم و تحقیقات

15

جمع

45

 

4- گرایش مکانیک خاک و پی

جدول 10: ظرفیت پذیرش در گرایش مکانیک خاک و پی در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

بین الملل

آموزش محور

روزانه

شبانه

اراک

6

3

         

9

ارومیه

8

2

         

10

بوعلی سینا – همدان

8

7

         

15

بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین

6

3

       

6

12

تبریز

10

4

         

14

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

5

5

         

10

دانشگاه تربیت مدرس

8

           

8

دانشگاه تربیت معلم تهران

7

5

       

15

27

تفرش

4

4

         

8

تهران

10

5

         

15

رازی کرمانشاه

4

           

4

زنجان

11

4

         

15

سمنان

4

3

       

7

14

شهید باهنر کرمان

6

7

         

13

شهید چمران اهواز

4

3

         

7

شیراز

6

1

         

7

صنعت آب وبرق شهیدعباسپور– تهران

12

           

12

صنعتی اصفهان

5

           

5

صنعتی امیر کبیر

8

4

         

12

صنعتی بابل

5

5

         

10

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

20

5

       

5

30

صنعتی شریف

12

3

         

15

صنعتی سهند

3

           

3

علم و صنعت ایران

17

           

17

صنعتی شیراز

8

           

8

فردوسی مشهد

5

3

         

8

گیلان – رشت

8

5

   

12

   

25

هرمزگان- بندرعباس

3

2

         

5

یاسوج

5

3

         

8

یزد

6

2

         

8

جمع کل

224

88

   

12

 

33

357

 

جدول 11: ظرفیت پذیرش در گرایش خاک و پی در دانشگاه آزاد اسلامی

واحددانشگاه

ظرفیت پذیرش

اراک

15

استهبان

15

تهران مرکزی

15

زنجان

15

نجف آباد

15

جمع کل

75


5- گرایش آب

جدول 12: ظرفیت پذیرش در گرایش آّب در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

روزانه

شبانه

تبریز

6

2

     

0

8

تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

5

5

       

10

تربیت مدرس

8

0

       

8

تهران

10

5

       

15

رازی کرمانشاه

11

0

       

11

سیستان و بلوچستان –زاهدان

6

2

   

2

 

10

شهید چمران اهواز

4

3

       

7

صنعت آب و برق شهبد عباسپور- تهران

8

0

       

8

صنعتی اصفهان

9

0

       

9

صنعتی امیر کبیر

2

0

       

2

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

21

4

       

25

صنعتی شریف

7

4

   

2

 

13

علم و صنعت ایران

8

0

       

8

فردوسی مشهد

4

2

       

6

یزد

4

2

       

6

جمع کل

113

29

   

4

 

146

جدول 9: ظرفیت پذیرش در گرایش آب در دانشگاه آزاد اسلامی

واحددانشگاه

ظرفیت پذیرش

تهران مرکزی

15

شوشتر

15

علوم و تحقیقات تهران

15

مهاباد

15

اهر

15

مراغه

15

یاسوج

15

جمع

105

6- گرایش سازه های هیدرولیکی

جدول 10: ظرفیت پذیرش در گرایش سازه های هیدرولیکی در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

روزانه

شبانه

ارومیه

6

2

       

8

تبریز

4

2

       

6

تربیت مدرس

7

         

7

تهران

7

4

       

11

زنجان

7

2

       

9

دانشگاه سمنان

3

2

     

9

14

سیستان و بلوچستان- زاهدان

8

2

   

2

2

14

شهید باهنر کرمان

5

5

       

10

شهید چمران اهواز

4

3

       

7

شیراز

5

1

       

6

صنعتی اصفهان

5

         

5

صنعتی امیر کبیر

2

1

       

3

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

8

2

     

2

12

صنعتی شاهرود

7

4

       

11

صنعتی شریف

4

2

   

2

 

8

علم و صنعت ایران

8

         

8

فردوسی مشهد

4

2

       

6

جمع کل

94

34

   

4

13

145

جدول 11: ظرفیت پذیرش در گرایش سازه های هیدرولیکی در دانشگاه آزاد اسلامی

واحددانشگاه

ظرفیت پذیرش

اهر

15

تهران جنوب

15

دزفول

15

کرمان

15

لارستان

15

یاسوج

15

جمع

90