سخن شب و روز

شیطان به رسول خدا گفت طاقت دیدن 6 خصلت آدم را ندارد:
1:به هم میرسند سلام میکنند.
2:باهم مصاحفه میکنند.
3:برای هر کاری انشاا... میگویند.
4:از گناه استغفار میکنند.
5:هر کاری را با بسم ا... الرحمن الرحیم شروع میکنند.
6:تا نام تو را میشنوند صلوات میفرستند...

/ 0 نظر / 16 بازدید