دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در هر گرایش در سال 89 کارشناسی ارشد عمران

- گرایش سازه

جدول 1: ظرفیت پذیرش در گرایش سازه در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

بین الملل

آموزش محور

روزانه

شبانه

پیام نور

اراک

4

1

           

5

ارومیه

12

2

           

14

اصفهان

5

       

1

   

6

بوعلی سینا – همدان

3

3

           

6

بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین

6

6

       

4

 

16

تبریز

8

4

           

12

تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

5

5

           

10

تربیت دبیر شهید رجایی

10

3

           

13

تربیت مدرس

10

             

10

تربیت معلم آذربایجان- تبریز

12

             

12

تربیت معلم تهران

6

4

           

10

تفرش

4

4

           

8

تهران

14

7

           

21

خلیج فارس بوشهر

5

             

5

رازی کرمانشاه

10

6

           

16

زنجان

11

4

           

15

سمنان

14

7

           

21

سیستان و بلوچستان – زاهدان

12

2

   

30

2

2

 

48

شهید باهنر کرمان

12

13

           

25

شهید چمران اهواز

4

3

           

7

شیراز

7

1

           

8

صنعتی ارومیه

4

             

4

صنعتی اصفهان

14

             

14

صنعتی امیر کبیر

8

4

           

12

صنعتی بابل

8

8

           

16

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

17

5

       

5

 

27

صنعتی سهند تبریز

10

             

10

صنعتی شاهرود

10

7

           

17

صنعتی شریف

28

7

   

8

     

43

علم و صنعت ایران

17

             

17

فردوسی مشهد

16

8

           

24

کردستان

9

             

9

گیلان – رشت

14

5

   

10

     

29

محقق اردبیلی- اردبیل

16

             

16

ملایر

6

4

           

10

هرمزگان- بندرعباس

5

2

           

7

یاسوج

5

3

           

8

یزد

9

4

           

13

علم و فرهنگ – تهران

     

15

       

15

موسسه غیر انتفاعی پردیسان- فرید و نکنار

     

15

       

15

موسسه غیر انتفاعی مازندران- آمل

     

15

       

15

جمع کل

370

132

 

45

48

3

11

 

609

جدول 2: ظرفیت پذیرش در گرایش سازه در دانشگاه آزاد اسلامی

واحددانشگاه

ظرفیت پذیرش

اهر

15

تبریز

15

مشهد

15

ملایر

15

بندر عباس

15

بوشهر

15

تاکستان

15

تهران جنوب

15

تهران مرکزی

15

دزفول

15

زاهدان

15

شبستر

15

علوم وتحقیقات فارس

15

کرمان

15

مراغه

15

مهاباد

15

نجف آباد (تحت واحد علوم و تحقیقات)

15

یزد

15

جمع

285

الف: مهندسی خطوط راه آهن

جدول 3: ظرفیت پذیرش در مهندسی خطوط راه آهن در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

علم و صنعت ایران

20

       

20

جمع

20

       

20

ب: پدافند غیر عامل

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در پدافند غیر عامل (کد گرایش سازه) در دانشگاه دولتی در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است

جدول 4: ظرفیت پذیرش در پدافند غیر عامل در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

صنعتی مالک اشتر

18

8

     

26

جمع کل

18

8

     

26

ج: مهندسی محیط زیست

جدول 5: ظرفیت پذیرش در مهندسی محیط زیست در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

تهران- دانشکده محیط زیست

38

33

     

71

جمع کل

38

33

     

71

د: ایمنی، بهداشت و محیط زیست

جدول 6: ظرفیت پذیرش در ایمنی، بهداشت و محیط زیست در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

صنعتی مالک اشتر

18

8

     

26

جمع کل

18

8

     
/ 0 نظر / 98 بازدید